برندبیس (Brandbase) نام یک آژانس تبلیغاتی است که دکوراسون فوق العاده ای را برای دفتر خود انتخاب کرده. طراح این دکوراسیون شرکت موست آرچیتکچر (Most Architecture) از هلند میباشد. تمامی این دکوراسیون از پالت های حمل و نقل تهیه شده است.

وب سایت طراح

 

آژانس تبلیغاتی برند بیس (8 عکس)

آژانس تبلیغاتی برند بیس (8 عکس)

آژانس تبلیغاتی برند بیس (8 عکس)

آژانس تبلیغاتی برند بیس (8 عکس)

آژانس تبلیغاتی برند بیس (8 عکس)

آژانس تبلیغاتی برند بیس (8 عکس)

آژانس تبلیغاتی برند بیس (8 عکس)

آژانس تبلیغاتی برند بیس (8 عکس)