هنرمند خلاق فرانسوی Edouard Martinet با استفاده از زباله های فلزی مجسمه های زیبا از حیوانات مختلف ساخته است.او این ضایعات را از فروش گاه های فروش قطعات ماشین و وسایل فلزی پیدا کرده است و برای ساخت هر کدام از آثارش چندین ماه وقت صرف کرده است.

 

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)

ساخ مجسمه از حیوانات با ضایعات فلزی (19 عکس)