Pierre Javelle و Akiko Ida به عنوان عکاسان غذایی و تجاری مشغول به کارند.این دو هنرمند خوش ذوق در پروژه ای به نام MINIMIAM را که مخلوط دو کلمه MINI مینیاتوری و MIAM (در زبان فرانسه) جالب است ، عکس هایی بسیار جالب و زیبا از خوراکی های رنگارنگ و انسان های مینیاتوری که اطراف آنها زندگی میکنند گرفته اند.

 

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)

دنیای خوراکی ها با مردم مینیاتوری (16 عکس)