طراح و گرافیست Daniel Siering و کارگردان هنری Mario Schuster همراه با هم نقاشی بسیار دقیق و جالبی را خلق کرده اند.این نقاشی که روی تنه یک درخت کشیده شده است اگر از زاویه درستی نگاه شود به نظر میرست این درخت قطع شده و روی هوا معلق است.آنها برای این نقاشی باید جزئیات پشت درخت را بسای دقیق طراحی می کردند که به خوبی هم این کار را انجام داده اند.

 

ذرختی قطع شده و معلق در هوا !!! (3 عکس)

ذرختی قطع شده و معلق در هوا !!! (3 عکس)

ذرختی قطع شده و معلق در هوا !!! (3 عکس)