Susan Stockwell هنرمندی خلاق است که کشتی هایی بادبانی با اسکناس های پول ساخته است و آنها را در دید عموم گذاشته است.او بازدید کننده گان را تشویق کرده است تا با اسکناس های خود از این کشتی ها درست کنند و آن را در میان مجموعه او بگذارند.به این طریق او صد ها قایق و کشتی ساخته شده با اسکناس هایی از بیشتر کشور ها دارد و این کاردستی های ساده ولی خلاقانه را برای مردم و رهگذران به نمایش می گذارد.

 

کشتی هایی بادبانی ساخته شده از اسکناس های پول (9 عکس)

کشتی هایی بادبانی ساخته شده از اسکناس های پول (9 عکس)

کشتی هایی بادبانی ساخته شده از اسکناس های پول (9 عکس)

کشتی هایی بادبانی ساخته شده از اسکناس های پول (9 عکس)

کشتی هایی بادبانی ساخته شده از اسکناس های پول (9 عکس)

کشتی هایی بادبانی ساخته شده از اسکناس های پول (9 عکس)

کشتی هایی بادبانی ساخته شده از اسکناس های پول (9 عکس)

کشتی هایی بادبانی ساخته شده از اسکناس های پول (9 عکس)

کشتی هایی بادبانی ساخته شده از اسکناس های پول (9 عکس)