در خبر گذاری رای روسیه عکس هایی منتشر شده که از تعدادی از ایرانی ها بهمراه سگ های خانگیشان گرفته شده است.  تعدادی از عکس های منتشر شده در این خبرگزاری را مشاهده میکنید.

 

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)

ایرانی ها و سگ هایشان (14 عکس)