Faroe نام جزایر هجده‌گانه‌ای است که به عنوان یکی از منطقه‌های خودگردان دانمارک شناخته می‌شود.در این جزایر حدود 48 هزار نفر بیشتر زندگی نمی کنند.شاید در اینترنت درباره اتفاقات عجیب و خونین این مکان خوانده باشید.مردم این منطقه سنتی دارند که هر سال هنگامی که نهنگ ها از آب های اطراف این جزایر عبور میکنند کشتاری بی رحمانه به راه می اندازند و اگثر نهنگ ها را شکار میکنند. به تازگی گروه هایی تشکیل شده اند که با این کار مخالفت های شدیدی کرده اند ولی این سنت غلط در میان مردم این جزایر جا افتاده است.هر ساله گوشت های صید شده به طور مساوی بینتمام ساکنان روستاها تقسیم میشود.

 

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )

سنت خونین کشتار نهنگ ها در جزایر فارو (14 عکس )