این آثار دیدنی توسط هنرمندی به نام براک دیویس تهسه شده اند. او با استفاده از میوه ها و مواد غذایی ساده این تصویر سازی ها را انجام داده است.

 

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)

هنرنمایی دیدنی با مواد غذایی (15 عکس)