بن هيان هنرمندي است كه در نقاشي استاد است . اما با تغيير شيوه نقاشي هايش همه را متعجب كرده است. او نقاشي ها را به گونه اي با استفاده از قوانين پرسپكتيو ميكشد كه به نظر سه بعدي ميرسند. استفاده از سايه ها و عمق ديد از ديگر شگرد هاي اين هنرمند براي خلق اين آثار جالب به شمار ميرود.

 

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)

نقاشي هاي سه بعدي اثر بن هيان (14 عكس)