اين كيك ها توسط هنرمندي به نام ريحيانون طراحي و شاخته شده. اين كيك ها كه شبيه به سياره هاي منظومه شمسي هستند احتمالا براي آموزش علوم به كودكان دبستاني بسيار كارا خواهند بود. زيرا بعد از تدريس يك شكم سير از ان خواهند خورد.اين كيك ها با ظرافت باور نكردني ساخته شده اند بطوريكه حتي لايه هاي دروني اين سياره ها نيز مشخص شده اند.

 

سياره اي از كيك (10 عكس)

سياره اي از كيك (10 عكس)

سياره اي از كيك (10 عكس)

سياره اي از كيك (10 عكس)

سياره اي از كيك (10 عكس)

سياره اي از كيك (10 عكس)

سياره اي از كيك (10 عكس)

سياره اي از كيك (10 عكس)

سياره اي از كيك (10 عكس)