که که نام این خانم زیبا و خوشگل چینی است که هر روز صاحبش را در پیاده روی همراهی میکند. چیزی که باعث جلب توجه مردم میشود راه رفتن اوست. او تمام مسیر را روی دو پایش راه میرود.این باعث میشود لبخند بر لب هر رهگذری بنشیند.

 

که که دو پا (8 عکس)

که که دو پا (8 عکس)

که که دو پا (8 عکس)

که که دو پا (8 عکس)

که که دو پا (8 عکس)

که که دو پا (8 عکس)

که که دو پا (8 عکس)

که که دو پا (8 عکس)