Angel Boligan هنرمندی است که این کاریکاتور های زیبا را خلق کرده است.این نقاشی ها در عین حال که ممکن است طنز آمیز باشند غم و ترسی از آینده را در خود پنهان کرده اند که منظور این هنرمند را می رسانند.

 

کاریکاتور هایی زیبا و پر معنا (11 عکس)

کاریکاتور هایی زیبا و پر معنا (11 عکس)

کاریکاتور هایی زیبا و پر معنا (11 عکس)

کاریکاتور هایی زیبا و پر معنا (11 عکس)

کاریکاتور هایی زیبا و پر معنا (11 عکس)

کاریکاتور هایی زیبا و پر معنا (11 عکس)

کاریکاتور هایی زیبا و پر معنا (11 عکس)

کاریکاتور هایی زیبا و پر معنا (11 عکس)

کاریکاتور هایی زیبا و پر معنا (11 عکس)

کاریکاتور هایی زیبا و پر معنا (11 عکس)

کاریکاتور هایی زیبا و پر معنا (11 عکس)