این خانه های هابیت ها که احتمال زیاد در فیلم مشهور ارباب حلقه ها دیده بودید توسط مدی بریندلی در سایز بسیار کوچک ساخته شده است. تصاویری از این خانه های عروسکی هابیت ها را در ادامه شاهد هستید.

 

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)

خانه هابیت های عروسکی (20 عکس)