در جشن های زمستانی خود میتوانید برای زیباتر کردن اتاق و محل جشن از ایده های جالبی استفاده کنید. یکی از این ایده ها استفاده از شرشره های کاغذی و یا دانه های برف کاغذی است.  در این تصاویر تعدادی از نمونه های ساخته شده را میتوانید ببینید و از آن ایده های جالبی بگیرید.

 

تزئین خانه با دانه های برف کاغذی (10 عکس)

تزئین خانه با دانه های برف کاغذی (10 عکس)

تزئین خانه با دانه های برف کاغذی (10 عکس)

تزئین خانه با دانه های برف کاغذی (10 عکس)

تزئین خانه با دانه های برف کاغذی (10 عکس)

تزئین خانه با دانه های برف کاغذی (10 عکس)

تزئین خانه با دانه های برف کاغذی (10 عکس)

تزئین خانه با دانه های برف کاغذی (10 عکس)

تزئین خانه با دانه های برف کاغذی (10 عکس)

تزئین خانه با دانه های برف کاغذی (10 عکس)