سری عکس های جالب از عکاس اسپانیایی به نام میگوئل والیناس حیواناتی را نشان میدهد که لباس انسانها را به تن کرده اند. در این تصاویر سر های حیوانات مختلفی چون پرنده ها ، سگ ، شیر و حتی اردک بجای سر انسان قرار داده شده است. به گفته این هنرمند عکاس در این تصاویر نشان داده است که هر انسانی شخصیت و خصوصیات متفاوت از دیگران دارد که میتواند آن را به یکی از حیوانات منتسب کرد.

 

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)

حیوانات در لباس انسانها (20 عکس)