ده ها هزار نفر از مردم که از اطراف اروپا می آمدند روز چهارشنبه در شهر بروکسل تظاهرات کرده اند تا اعتراض خود را به سیاست های ریاضت اقتصادی که توسط برخی دولت های اتحادیه اروپا در پیش گرفته شده نشان دهند. سایر اعتراضات علیه سیاست های ریاضتی در یونان، ایتالیا، جمهوری ایرلند و لتونی برگزار شده است.

اتحادیه های کارگری می گویند که کارگران اتحادیه اروپا ممکن است بزرگترین قربانیان یک بحران مالی باشند که بانکداران و تاجران عامل شروع آن بوده اند.

بسیاری از دولت های 27 کشور عضو اتحادیه اروپا اقدام به کاهش رنج آور حقوق، مزایای بازنشستگی و اشتغال کرده اند تا به مشکلات کسری بودجه و بدهی های شدید رسیدگی کنند.

(متن از bbc )

 

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)

تظاهرات در اروپا بر ضد بیکاری (35 عکس)