87 سال است که در تاریخ شهر نیویورک راهپیمایی خاصی برای روز جشن شکر گزاری برگزار میگردد. طبق سنت در این راهپیمایی مردم با استفاده از نماد هایی که خودشان درست کرده اند شرکت میکنند. در این راهپیمایی گروه های نمایشی به ایفای نقش های هنری در طول مسیر و برای تماشاچیان میپردازند. گفته میشود که این راهپیمایی با مخابره تلویزیونی 50 میلیون بیننده داشته است.

 

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)

راهپیمایی شاد و مفرح برای شکر گزاری (28 عکس)