خلبانی به نام پرتزل درخواست ازدواج خود را در آسمان و در معرض دید همه شهر در سانتا مونیکا و بورلی هیلز قرار داد. نامزدش هم تاب این رسوایی آسمانی را نداشت و جواب مثبت داد. این درخواست غیر عادی را این خلبان توسط دود در آسمان نوشته است. تصاویری از این درخواست ازدواج و خواستگاری غیر عادی را در این آلبوم تاپ ناپ ملاحظه میکنید.

 

خواستگاری آسمانی (5 عکس)

خواستگاری آسمانی (5 عکس)

خواستگاری آسمانی (5 عکس)

خواستگاری آسمانی (5 عکس)

خواستگاری آسمانی (5 عکس)