به تولید و انتشار نور توسط موجودات زنده که در اثر واکنش‌های شیمیایی در بدن آن‌ها صورت گرفته باشد، زیست‌تابی گفته می‌شود. در بیشتر زیست‌تابی‌ها ماده‌ای به نام آدنوزین تری‌فسفات واکنش دارد. در این واکنش فقط نور سرد تولید میشود نه نور فرابنفش و نه نور فروسرخ ایجاد میشود.  در سال های اخیر تلاش هایی برای شبیه سازی واکنشی که منجر به تولید نور در جانواران زنده با قابلیت زیست تابی همانند کرم شب تاب میشود که باعث شد در مقیاس ازمایشگاهی چند نوع جانور از جمله ماهی و چند گیاه از جمله گیاه تنباکو با این ویژگی ایجاد شود.

 

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)

زیست تابی ، تولید نور سرد در جانداران (27 عکس)