این مرد ژاپنی با نام کینچی ایتو که با نام مستعار مرد حشره ای مشهور است سریعترین انسانی است که بصورت چهار دست و پا میتواند حرکت کند. این هم یکی دیگر از عجایب تب رکورد شکنی در دنیا است. عکس هایی از این مرد حشره ای را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

مرد حشره ای ، دارنده رکورد سریعترین (7 عکس)

مرد حشره ای ، دارنده رکورد سریعترین (7 عکس)

مرد حشره ای ، دارنده رکورد سریعترین (7 عکس)

مرد حشره ای ، دارنده رکورد سریعترین (7 عکس)

مرد حشره ای ، دارنده رکورد سریعترین (7 عکس)

مرد حشره ای ، دارنده رکورد سریعترین (7 عکس)

مرد حشره ای ، دارنده رکورد سریعترین (7 عکس)