این پیرمرد در سن 56 سالگی دارای اضافه وزن و بیماری های مختلفی بود. در آن زمان تصمیم گرفت که اوضاعش را تغییر دهد. او در حال حاضر 64 سال دارد و توانسته با رژیم مناسب و ورزش خود را به این شکل درآورد.

 

پیرمرد بدن ساز (6 عکس)

پیرمرد بدن ساز (6 عکس)

پیرمرد بدن ساز (6 عکس)

پیرمرد بدن ساز (6 عکس)

پیرمرد بدن ساز (6 عکس)

پیرمرد بدن ساز (6 عکس)