جیمی نیلسون با گردش در سراسر جهان عکس های تاریخی ثبت میکند. عکس هایی که سوژه هایش انسان هایی هستند که احتمالا بزودی و در سال های آینده خودشان و فرهنگ هایشان نابود خواهد شد. او در سراسر دنیا از رسم و رسوم انسان هایی که کمتر در گیر و دار زندگی مدرن وارد شده اند عکاسی میکند. باورش سخت است که در قرن حاضر هنوز مکان هایی در دنیا هستند که مردم آن با فرهنگ های هزاران سال قبل زندگی میکنند . این امری است که این عکاس به اثبات رسانده است. تعدادی از عکس های تهیه شده توسط وی را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده خواهید کرد.

 

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)

ثبت فرهنگ های در حال انقراض (26 عکس)