عکاسی به نام جنی لویس سری عکس هایی از مادران و نوزادان یکروزه تهیه کرده است. او هیچ یک از سوژه های خودش را نمیشناخت و تنها یک آگهی باعث شد خود مادران با او تماس بگیرند. در متن آکهی او نوشته شده بود (من میخواهم رابطه گرم و صمیمی و دوست داشتنی بین مادران و نوزادان یکروزه شان را در عکس ثبت کنم) . با دیدن این تصاویر در این آلبوم تاپ ناپ به این القاب داده شده ایمان خواهید آورد.

 

مادران و نوزادان یکروزه (12 عکس)

مادران و نوزادان یکروزه (12 عکس)

مادران و نوزادان یکروزه (12 عکس)

مادران و نوزادان یکروزه (12 عکس)

مادران و نوزادان یکروزه (12 عکس)

مادران و نوزادان یکروزه (12 عکس)

مادران و نوزادان یکروزه (12 عکس)

مادران و نوزادان یکروزه (12 عکس)

مادران و نوزادان یکروزه (12 عکس)

مادران و نوزادان یکروزه (12 عکس)

مادران و نوزادان یکروزه (12 عکس)

مادران و نوزادان یکروزه (12 عکس)