یکی از کاربران در شبکه های اجتماعی با پوشاندن جوراب شلواری به پای گربه اش تصاویر جالبی تهیه کرده و با دوستان خود به اشتراک گذاشته است. بهمین صورت دوستانش نیز همین کار را تکرار کردند و باعث ایجاد سری جالبی از عکس های اینچنینی شد. دیدن این تصاویر خالی از لطف نیست.

 

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)

گربه های جوراب پوش (22 عکس)