رام سینگ چائوهان دارنده رکورد جهانی هند در بلندی سبیل است.او از سال 1970 سبیل های خود را کوتاه نکرده است و درحال حاضر طول آنها به 4.3 متر رسیده است.

 

بلند ترین سبیل در جهان (8 عکس)

بلند ترین سبیل در جهان (8 عکس)

بلند ترین سبیل در جهان (8 عکس)

بلند ترین سبیل در جهان (8 عکس)

بلند ترین سبیل در جهان (8 عکس)

بلند ترین سبیل در جهان (8 عکس)

بلند ترین سبیل در جهان (8 عکس)

بلند ترین سبیل در جهان (8 عکس)