نژاد های مختلفی از قورباغه در سراسر دنیا وجود دارد. بعضی از آنها با رنگ های خیره کننده و بعضی دیگر بخاطر سم های کشنده مشهور شده اند. اما نژاد های قورباغه های دیگری هم وجود دارند که میتوانند به شهرت برسند. در این آلبوم تاپ ناپ عکس هایی از قورباغه هایی با اشکال عجیب و یا در وضعیت های خنده دار و جالب توجه را مشاهده خواهید کرد.

 

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)

قورباغه هایی با چهره هایی عجیب و خنده دار (19 عکس)