از شیر ها و حیوانات وحشی حتی درون قفس هم باید ترسید. این تصاویر پرنده ای نگون بخت را نشان میدهد که با اینکه بال  پرواز کردن داشت باز هم ورود او به درون قفس شیر نزدیک بود به قیمت جانش تمام شود، ولی در لحظات آخر توانست از چنگ شیر گرسنه فرار کند. یکی از بازدید کننده های این حادثه عکس های لحظه ای از ان تهیه کرده که در این آلبوم از تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

شکار شیر خشمگین درون قفس (9 عکس)

شکار شیر خشمگین درون قفس (9 عکس)

شکار شیر خشمگین درون قفس (9 عکس)

شکار شیر خشمگین درون قفس (9 عکس)

شکار شیر خشمگین درون قفس (9 عکس)

شکار شیر خشمگین درون قفس (9 عکس)

شکار شیر خشمگین درون قفس (9 عکس)

شکار شیر خشمگین درون قفس (9 عکس)

شکار شیر خشمگین درون قفس (9 عکس)