عکاس زیر آب Todd Bretl که تا به حال عکس های شگفت انگیزی از دنیای زیر دریاها و اقیانوس ها از خود به جای گذاشته است،اینبار عکس هایی از فاصله خیلی نزدیک از موجودات ترسناک دنیای زیره آب یعنی کوسه ها گرفته است.البته او می گوید مردم به اشتباه کوسه ها را مجوداتی خطرناک می دانند،هرچند او در گرفتن این عکس ها اقدامات امنیتی خود را فراموش نکرده است ولی می گوید کمتر پیش می آید کوسه ها به غواصان صدمه ای بزنند زیرا آنها میتوانند از حباب های هوا که یک غواص در زیر آب تولید می کنند بدون رفتن به سطح آب تنفس کنند.

 

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)

عکاسی از کوسه ها (15 عکس)