قبل از عصر کامپیوتر و حتی بعد از آن، فیلمسازان با صرف هزینه های هنگفت دست به ساخت ماکت هایی با جزئیات بسیار بالا و مینیاتوری می زنند. آنها از این صحنه ها برای ساخت جلوه های ویژه استفاده میکردند. نمونه هایی از این ماکت های حرفه ای که در فیلم های معروفی همچون ارباب حلقه ها ، پارک ژوراسیک ، کینگ کونگ و. ... استفاده شده را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)

جلوه های ویژه غیر کامپیوتری در فیلم ها (24 عکس)