Alex Chinneck معماری خلاق است که این نمای عجیب را برای یکی از ساختمان های خود ساخته است،این نمای عجیب به گونه ایست که مردمی که از اطراف این خانه عبور می کنند را درباره علت ریزش نمای ساختمان آن هم به این شکل عجیب به فکر فرو می برد.

 

ولو شدن نمای ساختمان بر روی زمین !!! (7 عکس)

ولو شدن نمای ساختمان بر روی زمین !!! (7 عکس)

ولو شدن نمای ساختمان بر روی زمین !!! (7 عکس)

ولو شدن نمای ساختمان بر روی زمین !!! (7 عکس)

ولو شدن نمای ساختمان بر روی زمین !!! (7 عکس)

ولو شدن نمای ساختمان بر روی زمین !!! (7 عکس)

ولو شدن نمای ساختمان بر روی زمین !!! (7 عکس)