رستورانی در چین دست به خلاقیت عجیب و غریبی زده است<این رستوران از صندلی هایی شبیه به صندلی های توالت و از ظرف ها و غذاهایی که شکل ظاهریشان چندان خوشایند نیست استفاده می کند.هرچند این رستوران عجیب در میان مردم محلی محبوبیت خاصی ندارد ولی توریست های زیادی را به خود جذب کرده است.

 

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)

رستورانی با طرح توالت !!! (32 عکس)