شاید تا بحال بلال رنگی ندیده باشید. ماهم ندیدیم. ولی یکی از کشاورزان امریکایی در سال ها قبل به کشت بلال مشغول بوده متوجه میشود از هر چند هزار بلالی که برداشت میکند تعدادی از آنها رنگی هستند. او زندگی خود را وقف مطالعه و بررسی این دلیل میکند و پس از سالها با گسترش بذر این نوع بلال ها به شهرت دست یافته است. بلال های او کاملا طبیعی بوده ولی دانه های آن به رنگ های رنگین کمانی و البته شیشه ای اند. کارن بارنس نام این کشاور با فکر است که بعدها راه او را تعدادی از شرکت های پرورش بذر در آمریکا ادامه داده اند. عکس هایی از این بلال های رنگی را در این آلبوم از تاپ ناپ مشاهده مینمایید.

 

ذرت و یا بلال های رنگین کمانی (5 عکس)

ذرت و یا بلال های رنگین کمانی (5 عکس)

ذرت و یا بلال های رنگین کمانی (5 عکس)

ذرت و یا بلال های رنگین کمانی (5 عکس)

ذرت و یا بلال های رنگین کمانی (5 عکس)