در حاشيه جشنواره فيلم هاي انيميشن در تايلند رقابت هاي بهترين كاسپلي يا همان لباس هاي تخيلي و افسانه اي بر پا شده است. در اين رقابت ها شركت كنندگان با پوشيدن لباس هايي كه آنها را شبيه به قهرمانان فيلم ها و كارتون هاي مشهور و مورد علاقه مردم ميكند سعي در جلب توجه آنها دارند . با توجه به اينكه صنعت انيميشن و كارتون در ژاپن بسيار پيشرفت كرده و به ساير نقاط جهان صادر شده است عجيب نيست كه بيشتر اين جوانان تايلندي هم شخصيت هاي مشهور كارتون هاي ژاپني را الهام خود قرار داده اند. عكس هايي از شركت كنندگان اين مراسم را در اين آلبوم تاپ ناپ مشاهده ميكنيد.


جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)

جشنواره انیمیشن در تایلند (44 عکس)