این اتاق مرگ جدیدی در سن کوئنتین(San Quentin) است.در این اتاق با تزریق یک ماده کشنده شخص محکوم را اعدام می کنند.صرف نظر از اینکه شما اعدام را قبول دارید یا نه باید گفت این اتاق بسیار تاثیر گذار است.به نظر نمی رسد کسی بخواهد حتی این اتاق را در حال انجام وظیفه ببیند چه رسد به اینکه روی تختش دراز کشیده باشد.

 

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)

اتاق مرگ (15 عکس)