شاید با دیدن این حادثه به ذهن هر بیننده ای نرسد که ممکن است کسی در اتومبیل زنده مانده باشد. ولی یک دختر جوان بسیار خوششانس پس از کمک ماموران آتش نشانی به سلامت از داخل اتومبیل خارج شده و با پاهای خودش به سمت آمبولانس می رود.

 

یک دختر بسیار خوش شانس (8 عکس)

یک دختر بسیار خوش شانس (8 عکس)

یک دختر بسیار خوش شانس (8 عکس)

یک دختر بسیار خوش شانس (8 عکس)

یک دختر بسیار خوش شانس (8 عکس)

یک دختر بسیار خوش شانس (8 عکس)

یک دختر بسیار خوش شانس (8 عکس)

یک دختر بسیار خوش شانس (8 عکس)