Justin Timberlake تصویر هنرمندانی از جمله جی-Z، جاستین تیمبرلیک، برونو مریخ، ریحانا، و چند نفر دیگر را باهنر زیبا تایپوگرافی به تصویر کشیده است.

 

تصویر هنرمندان با تایپوگرافی (7 عکس)

تصویر هنرمندان با تایپوگرافی (7 عکس)

تصویر هنرمندان با تایپوگرافی (7 عکس)

تصویر هنرمندان با تایپوگرافی (7 عکس)

تصویر هنرمندان با تایپوگرافی (7 عکس)

تصویر هنرمندان با تایپوگرافی (7 عکس)

تصویر هنرمندان با تایپوگرافی (7 عکس)