این آثار زیبا را هنرمندی با نام Gareth Edwards تنها با مداد خلق کرده است.

 

طراحی های فوق العاده زیبا با مداد (7 عکس)

طراحی های فوق العاده زیبا با مداد (7 عکس)

طراحی های فوق العاده زیبا با مداد (7 عکس)

طراحی های فوق العاده زیبا با مداد (7 عکس)

طراحی های فوق العاده زیبا با مداد (7 عکس)

طراحی های فوق العاده زیبا با مداد (7 عکس)

طراحی های فوق العاده زیبا با مداد (7 عکس)