مردی اهل سنگاپور به نام Jian Yang دارای بزرگترین مجموعه عروسک های باربی است.او از 13 سالگی تا به حال 20 سال است که این عروسک ها را جمع می کند.

 

مردی با بزرگترین مجموعه باربی (15 عکس)

مردی با بزرگترین مجموعه باربی (15 عکس)

مردی با بزرگترین مجموعه باربی (15 عکس)

مردی با بزرگترین مجموعه باربی (15 عکس)

مردی با بزرگترین مجموعه باربی (15 عکس)

مردی با بزرگترین مجموعه باربی (15 عکس)

مردی با بزرگترین مجموعه باربی (15 عکس)

مردی با بزرگترین مجموعه باربی (15 عکس)

مردی با بزرگترین مجموعه باربی (15 عکس)

مردی با بزرگترین مجموعه باربی (15 عکس)

مردی با بزرگترین مجموعه باربی (15 عکس)

مردی با بزرگترین مجموعه باربی (15 عکس)