اندرو رجینالد و کریس لاک هارد در سری جدیدی از مناظر و مناطق متروکه این بار به سراغ پارک های بازی و شهر بازی هایی رفته اند که متروکه رها شده اند. آن ها با سفر به دور دنیا این مناطق متروکه را پیدا کرده و از آنها عکس برداری میکنند. تعدادی از تصاویر منتشر شده آنها را در این آلبوم مشاهده میکنید.

 

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)

شهر بازی و پارک های متروکه (26 عکس)