احتمالا کارتون زیبای شیر شاه را دیده اید. در تمام طول کارتون سعی شده بود مناظر را به بهترین حالت نقاشی کنند و البته به خوبی هم این کار انجام شده. کافیست تعدادی از تصاویر این کارتون با واقعیت مقایسه کنید.

 

شیر شاه در واقعیت (8 عکس)

شیر شاه در واقعیت (8 عکس)

شیر شاه در واقعیت (8 عکس)

شیر شاه در واقعیت (8 عکس)

شیر شاه در واقعیت (8 عکس)

شیر شاه در واقعیت (8 عکس)

شیر شاه در واقعیت (8 عکس)

شیر شاه در واقعیت (8 عکس)