اینکه پسر ها هم مانند دختر ها مو هایشان را بلند کنند سال ها است که به امری عادی بدل شده است. در این آلبوم تاپ ناپ تصاویری مشاهده مکنید که به جهت طنز تعدادی از این مرد ها مو هایشان را با مدل های دخترانه آرایش کرده اند. تصور آن هم جالب خواهد بود.

 

مدل مو های دخترانه روی سر پسر ها (8 عکس)

مدل مو های دخترانه روی سر پسر ها (8 عکس)

مدل مو های دخترانه روی سر پسر ها (8 عکس)

مدل مو های دخترانه روی سر پسر ها (8 عکس)

مدل مو های دخترانه روی سر پسر ها (8 عکس)

مدل مو های دخترانه روی سر پسر ها (8 عکس)

مدل مو های دخترانه روی سر پسر ها (8 عکس)

مدل مو های دخترانه روی سر پسر ها (8 عکس)