چالز جنکز یک معمار آمریکایی است. او یکی از افرادی است که پست مدرنیسم را وارد معماری کرده است. او در لندن زندگی میکند و آثار جالب توجه او را میتوان در بین خانه ها و باغ ها جستجو کرد. یکی از کارهای موفق او که طراحی باغی در اسکاتلند است در این تصاویر مشاهده میکنید. او برای طراحی این باغ از قوانین علمی و ریاضیات الهام گرفته است. او این باغ را در سال 1988 طراحی کرده است. خطوط و منحنی و سهمی در تمام گوشه و کنار این باغ به چشم می خورد. در ادامه عکس هایی از این باغ با طراحی پست مدرن را مشاهده میکنید.

 

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)

باغ آرایی پست مدرن از چالز جنکز (13 عکس)