شرکت Huangshan با نام مستعار "کوه زرد"پل ها و معابری بین کوه ها میسازد که گاهی در ارتفاعات سرگیجه آور و گاهی بین تو قله نزدیک به هم هستند،این معابر گرچه منظره ای زیبا و شگفت انگیز را از اطراف به مسافران خود نشان می دهند ولی بسیار خطرناک هستند و هیچ ایمنی پایداری ندارند.

 

پل ها و معابر مرگ (8 عکس)

پل ها و معابر مرگ (8 عکس)

پل ها و معابر مرگ (8 عکس)

پل ها و معابر مرگ (8 عکس)

پل ها و معابر مرگ (8 عکس)

پل ها و معابر مرگ (8 عکس)

پل ها و معابر مرگ (8 عکس)

پل ها و معابر مرگ (8 عکس)