شاید اسم این پروانه بسیار عجیب باشد اما دلیل اصلی این نام گذاری خطوط روی بال این پروانه است. این پروانه بالی کرم رنگ با خطوط دایره ای مانند دارد که البته در میان آن ها می توانید عدد 89 و گاهی 88 را مشاهده کنید. این پروانه بیشتر در آمریکای جنوبی مانند برزیل ، بولیوی ، پرو . ...  دیده شده است و اسم علمی آن "Diaethria neglecta" است.

 

پروانه شماره 88 (8 عکس)

پروانه شماره 88 (8 عکس)

پروانه شماره 88 (8 عکس)

پروانه شماره 88 (8 عکس)

پروانه شماره 88 (8 عکس)

پروانه شماره 88 (8 عکس)

پروانه شماره 88 (8 عکس)

پروانه شماره 88 (8 عکس)