اتومبیل هیولا ، بیگ فوت و یا هر اسمی که این غول های خیابانی داشته باشند واقعا رودر رویی با آنها در خیابان های شهر یک کابوس است. این اتومبیل ها که دارای بدنه  ای بسیار کوچک به نسبت عرض لاستیک هایشان هستند معمولا دارای قدرت بالایی بوده و میتوانند از روی هر اتومبیل دیگری رد شده و آن را به یک تکه آهن قراضه تبدیل کنند. ساخته شدن چنین اتومبیل هایی در دهه 70 میلادی شروع شد و بزودی به یکی از اتومبیل های مورد علاقه تبدیل شد تا جایی که در حال حاضر هر ساله مسابقات برای اتومبیل های هیولا در آمریکا برگزار میشود.

 

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)

اتومبیل های هیولا 4 در 4 (38 عکس)