این عکس ها کودکانی را نشان میدهد که برای بار اول لیمو ترش میخورند. این عکس العمل های دیدنی را  آوریل ماکیبورکا و دیوید وایل ثبت کرده اند. نام این سری از عکس های این دو عکاس جوان چهره های لیمویی است. تعدادی از عکس های جالب این عکاسان را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)

چهره کودکان در حال تست لیمو ترش (19 عکس)