این آثار طراحی خارق العاده توسط هنرمند مجاری ایستوان اوروسز خلق شده اند. نقاشی هایی که به تنهایی خط و خطوطی درهم به نظر برسند و تنها با قرار گیری در کنار اشیاء منعکس کننده دایره شکل هنر طراح خود را به نمایش میگذارند. تعدادی از اینگونه آثار را در این آلبوم تاپ ناپ خواهید دید.

 

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)

نقاشی های آنامورفیک حیرت انگیز (19 عکس)