نام این کشتی لوکس نیروانا است و قیمتش حدود 300 میلیون دلار میباشد.طول این کشتی 88 متر است و میتواند با سرعتی حدود 20 گره دریایی حرکت کند . این کشتی برای پولدارها ساخته شده و امکانات بسیار زیاد و لوکسی همچون سونا ، جکوزی ، سالن بدن سازی و حتی یک اسانسور داخلی و محل فرود هلیکوپتر برای آن در نظر گرفته شده است.

 

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)

نیروانا ، کشتی بسیار لوکس و زیبا (21 عکس)