هنرمنید خیابانی با نام Herbert Baglione در مکان های مختلف سایه هایی وهم آور را نقاشی کرده است که یک بار عاطفی و ناخرسندی را منتقل میکند،او در São Paulo و پاریس هم این نقاشی ها را کشیده است ولی بهترین مکانی که برای این سبک نقاشی خود پیدا کرده بیمارستان روانی در پارما ایتالیا است که با وجود وسایل خاک گرفته،ترک ها و فرسودگی های ساختمان و گذشته آن نقش و نگار تازه ای با نقاشی هایش بخشیده است.

 

سایه های سرگردان در تیمارستانی رها شده (8 عکس)

سایه های سرگردان در تیمارستانی رها شده (8 عکس)

سایه های سرگردان در تیمارستانی رها شده (8 عکس)

سایه های سرگردان در تیمارستانی رها شده (8 عکس)

سایه های سرگردان در تیمارستانی رها شده (8 عکس)

سایه های سرگردان در تیمارستانی رها شده (8 عکس)

سایه های سرگردان در تیمارستانی رها شده (8 عکس)

سایه های سرگردان در تیمارستانی رها شده (8 عکس)