در دل کویرهای گرم و سوزان جنوب لیبی درياچه اي با نام "اوباری" وجود دارد. اطراف اين درياچه بقدري سر سبز و زيبا است كه باورش بسيار سخت است كه در دل كوير چنين بهشتي وجود داشته باشد. اين سرسبزي باعث شده دو روستا در اطراف اين درياچه زيبا بوجود آيد.

 

بهشتي در جهنم (11 عكس)

بهشتي در جهنم (11 عكس)

بهشتي در جهنم (11 عكس)

بهشتي در جهنم (11 عكس)

بهشتي در جهنم (11 عكس)

بهشتي در جهنم (11 عكس)

بهشتي در جهنم (11 عكس)

بهشتي در جهنم (11 عكس)

بهشتي در جهنم (11 عكس)

بهشتي در جهنم (11 عكس)

بهشتي در جهنم (11 عكس)